ЗА ПРОЕКТА

Продължителност на проекта: януари 2023 г. – януари 2024 г.

Важността и актуалността на STEAM предметите показват, че е необходимо децата да се запознаят с тази област възможно най-скоро. Концепциите на STEAM все по-често се използват в обучението на най-малките. Изследванията показват, че ранното запознаване (от началното училище или дори по-рано) със STEAM има положителен ефект върху образователните резултати.

Въпреки това, благодарение на анкети и проучвания (като PISA на ОИСР) установяваме, че резултатите в областта на математиката и природните науки не достигат приемливи нива в повечето от участващите държави. Тези тревожни статистически данни сигнализират, че прилаганите методи и подходи на преподаване не работят толкова ефективно, колкото би трябвало – от най-ранна възраст математиката изглежда е трудна дисциплина дори за началните класове на основното училище, което демотивира учениците и води до допълнителни трудности в образованието.

Освен това нарушенията, свързани с математиката, могат да започнат да се забелязват още от предучилищна възраст според статията „Specific learning disability in mathematics: a comprehensive review“ (изтеглена от Transl Pediatr. 2018 Jan; 7, на 29 март 2021 г.). Поради тази причина е важно да се ангажират и мотивират учениците да учат математика по по-малко тревожен начин, т.е. да се опитват да избягват метода на зубрене, тъй като например учениците със СОП често изпитват затруднения със запомнянето на числата, чувайки ги, да се научат да броят, да сортират, да съотнасят числа към предмети и т.н.

Чрез използване на методологии, като „педагогика, основана на игри“ и „учене чрез преживяване“, както и чрез усвояване на концепцията за „учене чрез правене чрез историята“, проектът “STEAM във времето” се стреми да въведе практически подход към математиката в класните стаи в началното образование. Подобен извод се основава на обосновката (и широкото съгласие), че дейностите по учене чрез правене по математика могат да променят възприемането на този предмет, особено чрез развиване и укрепване на нейния език, различен от училищния език и научната популистика. В този смисъл ученето чрез правене по математика чрез историята трябва да предлага материали, пространства и действия, които не е лесно да бъдат повторени в други ситуации.

Освен това в случая с детската аудитория е необходимо този подход да може да се използва за затвърждаване на специфично съдържание, като се избягва естествената загуба на внимание чрез използване на материали, които са лесни за работа и силно комуникативни. Ето защо от съществено значение е намирането на най-добрия начин за поддържане на връзката на близост и укрепване на рамките за сътрудничество и двустранна комуникация и взаимодействие между учителите/учениците от началното образование И други доставчици на неформално STEAM образование. Този проект ще предостави поредица от инструменти за учителите, за да предложат на учениците междупредметен опит, който ще им помогне да разберат еволюцията на математиката и нейното значение, както и да се запознаят с математическите понятия.

Резултатите, създадени в рамките на проекта, ще бъдат тествани във всички страни партньори от учители, които ще бъдат достигнати чрез партньорските мрежи и дейности за популяризиране. Ще бъдат организирани занятия с ученици, за да се тества създаденото съдържание. След тези тестове партньорите ще направят необходимите промени в съответствие с получената обратна връзка.

Проектът “STEAM във времето” се съфинансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще се изпълнява от януари 2023 г. до декември 2023 г. Този уебсайт и съдържанието на проекта отразяват възгледите на авторите и Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация. 

(Код на проекта: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097380)

 

Scroll to Top