Ресурси

Резултатите от проекта ще бъдат на разположение на четирите езика на партньорството (английски, френски, български и хърватски).

ЦЕЛ: Чрез използване на методологии като „педагогика, базирана на игри“ и „учене чрез преживяване“, както и чрез усвояване на концепцията за „учене чрез правене по математика чрез историята“, проектът “STEAM във времето” се стреми да въведе практически подход към математиката в класните стаи в началното образование.

Ръководство - Учене чрез правене по математика чрез използване на историята

Чрез тази дейност възнамеряваме да създадем ръководство, което да помогне на учителите да използват историческото наследство, за да обяснят и контекстуализират математическите понятия. Ще обясним не само как теорията STEAM може да се приложи към наследството, но и ще поговорим за това как тези теории са били измислени за първи път, за контекста и последиците, които са имали върху развитието на нашето общество. Това ще осмисли значението на изучаването на STEAM предметите. Това ръководство ще помогне на учителите да възприемат интердисциплинарния подход и да свържат учебната програма по STEAM с европейското наследство и принципите на историята.

Това ръководство е предвидено да бъде практично и удобно за ползване, с ясна структура и конкретни обяснения за конкретни ситуации, за да се улесни ежедневната употреба от целевите групи. 

Специално внимание ще бъде отделено на изготвянето на това ръководство. Всички останали предоставени материали да бъдат приобщаващи и удобни за ползване от ученици със специфични нарушения на способността за учене (СНУ) като дислексия, диспраксия и т.н., но също така и за всички ученици, които са част от групите, които е най-вероятно да изостанат в STEAM предметите; момичета на по-ранна възраст, ученици с по-малки възможности и т.н., за да бъдат тези образователни материали достъпни за възможно най-широк кръг ученици.

Модели на проектите

За да подкрепим учителите във възприемането на този положителен подход за използване на експерименти, свързани с културното наследство, за преподаване на STEAM, ще им предоставим подходящи инструменти и готови за използване материали. Всъщност липсват ценни и точни експериментални проекти, които могат да се използват в учебните програми. Ето защо възнамеряваме да предоставим конкретни упражнения и проекти с подробни планове и инструкции за това как да се изградят необходимите инструменти. Тези упражнения и проекти ще бъдат разработени така, че да предоставят цялата информация, необходима на учителя: ниво, теми, вид използване (въвеждане, усъвършенстване, заключителна дейност), време, вид дейност, но също така и планове, графични изображения на проектите за възпроизвеждане, мащабни модели или градивни елементи на дейностите. На практическо ниво всички материали ще бъдат разработени така, че да могат да се използват многократно, доколкото е възможно. Затова всеки партньор ще създаде 12 проекта/модела, които по-късно ще бъдат свързани с педагогически материали в следващата дейност, в която ще бъдат дадени идеи как да бъдат използвани и поставени в контекста на урока.

Материали за учители

Ще изготвим педагогически материали, съответстващи на всеки модел, с обяснения за въвеждането на материалите в урока (въвеждане, прилагане, проверка, изпробване). Така този продукт ще бъде под формата на педагогически материал с подробно описание на плана на урока и реализираните в него дейности, като за някои от тях ще се използват реквизитите и материалите, създадени в практическите листове на моделите. Ще разработим тези педагогически материали като примери за това как да се структурира един урок, като интегрираме плановете и дейностите, създадени в предишната дейност. Те ще бъдат там, за да илюстрират възможностите за използване, да обяснят тези му приложения и да дадат пример за процесите на интегриране и използване на материалите, разработени в проектите/моделите. Материалите ще бъдат достъпни онлайн, ще могат да се дублират и модифицират от учители, специалисти в областта на образованието или от всяка заинтересована трета страна.

Проектът “STEAM във времето” се съфинансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще се изпълнява от януари 2023 г. до декември 2023 г. Този уебсайт и съдържанието на проекта отразяват възгледите на авторите и Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация. 

(Код на проекта: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097380)

Scroll to Top